Świetlica

NASZE ŚWIETLICOWE ZASADY

 • Słuchamy i wykonujemy polecenia nauczyciela.
 • Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy.
 • Nie wychodzimy ze świetlicy bez zgody nauczyciela!
 • Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek.
 • Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.
 • Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.
 • Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych.
 • Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.
 • Starannie odrabiamy zadania domowe.
 • Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych:

PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM

 • W sposób sympatyczny i życzliwy odnosimy się do kolegów i koleżanek.
 • Nie stosujemy przemocy wobec innych.
 • Nie krytykujemy i nie obrażamy innych.
 • Nie przerywamy osobie mówiącej – słuchamy do końca wypowiedzi.
 • Rozwiązujemy konflikty w sposób kulturalny oparty na zasadzie wzajemnych ustępstw.
 • Nie krzyczymy, nie biegamy, nie gramy w piłkę.
 • Nie używamy brzydkich słów!
 • Szanujemy cudzą i swoją własność.
 • Pomagamy młodszym i słabszym.
 • Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz nauczycielom.
 • Ponosimy konsekwencje za nieodpowiednie zachowanie.

 

CELE ŚWIETLICY

 1. Zaspokojenie potrzeb wychowanków w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.
 2. Przygotowanie dziecka do samodzielności.
 3. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
 5. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.
 6. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
 7. Właściwe i bezpiecznie korzystanie z dóbr przyrody.
 8. Profilaktyka agresji przemocy w szkołach.

CELE SZCZEGÓŁOWE

WYCHOWANKOWIE  ŚWIETLICY:

 1. Mają zapewnioną i zorganizowaną opiekę wychowawczą.
 2. Kształtują właściwe postawy etyczno-moralne, wyrabiają osobowościowe cechy charakteru, takie jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie.
 3. Są wdrażani do samodzielnej pracy umysłowej.
 4. Mają zorganizowaną pomoc w nauce.
 5. Utrwalają wiadomości szkolne.
 6. Mogą liczyć na pomoc w pokonywaniu trudności w nauce.
 7. Rozwijają swoje uzdolnienia i zainteresowania intelektualne, artystyczne i techniczne.
 8. Poznają właściwe sposoby spędzania czasu wolnego.
 9. Wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.
 10. Kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku szkolnym.
 11. Dbają o dobre imię i honor szkoły.
 12. Mają szacunek dla dobra wspólnego, jak i cudzej własności i pracy.
 13. Kształtują umiejętność właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody.
 14. Dbają o bezpieczeństwo własne i innych.


Weldon

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon SCHOOL
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9
tel. 14 696-92-30, tel. kom. 669-204-245 e-mail: szkola@weldonSCHOOL.pl